Duálne vzdelávanie v IMPA Bratislava

/data/images/116838.jpg
Milí študenti, Vážení rodičia,

naša spoločnosť IMPA Bratislava, a.s. v januári 2016 získala Osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku praktického vyučovania. To znamená, že sme spôsobilí poskytovať praktické vyučovanie.

Preto hľadáme šikovných žiakov, ktorí končia Základnú školu a plánujú pokračovať v štúdiu zameranom na učebné odbory autoopravár - mechanik, elektrikár, karosár alebo lakovník.

Osvedčenie >>> link

Ak máte záujem študovať a pracovať v automobilovom priemysle a prakticky sa vzdelávať v našom autorizovanom servie IMPA Bratislava (autorizovaný servi ŠKODA, VW, Audi), ste srdečne vítaní.
 

Duálne vzdelávanie v IMPA Bratislava


Zamestnávateľ  IMPA Bratislava, a.s.  je spôsobilý poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku  praktického vyučovania so sídlom Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava v učebných  odboroch:
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 02 autoopravár – elektrikár
2487 H 03 autoopravár – karosár
2487 H 04 autoopravár – lakovník

 

Základné informácie

Systém duálneho vzdelávania je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý sa vyznačuje najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa. Výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa.

Duálne vzdelávanie - ako kombinácia teoretického vzdelávania na pôde školy a praktického odborného vzdelávania u zamestnávateľa sa v celej Európe považuje za najlepšie riešenie nezamestnanosti mladých ľudí a  je kľúčovým faktorom úspešnej hospodárskej politiky vyspelých štátov a hlavným nástrojom na znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí.

Silné stránky duálneho vzdelávania

 • Vysokokvalifikovaná pracovná sila, plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce.
 • Nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľa.
 • Osvojenie si pracovných návykov priamo vo výrobnom procese u zamestnávateľa.
 • Výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa.
 • Žiak si vyberá povolanie a zamestnávateľa, ktorý mu zabezpečí praktické vyučovanie.
 • Výber žiaka na duálne vzdelávanie priamo zamestnávateľom a prijímanie žiaka do školy so súhlasom zamestnávateľa.
 • Finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom.
 • Úzka spolupráca podniku, školy a žiaka.
 • Prakticky cielené učebné osnovy pre jednotlivé odbory.
 • Rozvoj povolaní naviazaných na potreby trhu.
 • Vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom.
 • Príležitosť pre mladých ľudí získať kvalitnú prípravu na povolanie.
 • Reálne pracovné, sociálne situácie  a osvojenie si „firemnej kultúry“.
 • Výber vhodných absolventov a ich zamestnávanie pre vlastné  potreby podniku.
 • Vytváranie vzdelávacích programov podľa požiadaviek a potrieb zamestnávateľov.

Benefity žiaka z účasti v duálnom vzdelávaní:

 
 • Príprava na povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa.
 • Získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia.
 • Odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov.
 • Zlepšenie finančného statusu rodiny prostredníctvom motivačného štipendia, podnikové štipendia, odmeny za produktívnu prácu a iného hmotného zabezpečenia zo strany zamestnávateľa.
 • Možnosť rozšíriť učebnú zmluvu o zmluvu o budúcej pracovnej zmluve alebo o pracovnú zmluvu uzatvorenú so zamestnávateľom.
 • Začlenenie žiaka do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa. 
 • Skrátenie adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru a rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením. Vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce.
 • po úspešnom ukončení stredného odborného vzdelania 100% možnosť zamestnania sa u zamestnávateľa, kde žiak absolvoval duálne vzdelávanie

Hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenia žiaka

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:
 • osobné ochranné prostriedky v rovnakom rozsahu, v ktorom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje
 • posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka  ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje,
 • stravovanie u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa formou stravných lístkov
 • úhrada nákladov na ubytovanie žiaka v školskom internáte 18€/mesiac
 • cestovné za dopravu v rámci MHD Bratislava, a.s. do výšky 50% /mesiac
 • výborné študijné výsledky - podiel spoločnosti 50%-tami na získanie vodičského oprávnenia
 • autoopravár karosár – podiel spoločnosti 50%-tami na získanie zváračského kurzu
 • platená  prax počas letných prázdnin

Štipendium


Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:
 • Podnikové štipendium je pre jednotlivé ročníky denného štúdia: 
 1. ročník     40 €
 2. ročník     60 € 
 3. ročník     80 € 
 • Odmenu za produktívnu prácu je pre jednotlivé ročníky denného štúdia  v rozsahu min. 50%  a max 100% z hodinovej minimálnej mzdy. K 1.9.2016 zamestnávateľ vypláca min. 1,164€/hod a max. 2,328€/hod.

Poskytovanie finančné zabezpečenie je upravené interným predpisom zamestnávateľa.
 

Kontakt

Viac informácií vám radi poskytneme priamo u nás v IMPA Bratislava na Panónskej ceste 23, Petržalka alebo emailom: macajova@impa.sk.

Kontaktná osoba:
Mgr. Eva Mačajová
Tel.: 0915 979 135
E-mail: macajova@impa.sk